http://anymath.ir

انجمن دبیران ریاضیات

آموزش مجازی ریاضیات مدارس و دانشگاه های کشور

دانش مورد نیاز برای تدریس ریاضی

نوشته شده توسط: Meysam Zarei در ۲۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۵۳
دسته بندی:  دانش پژوهان» معلمان

 

بیان ابزارهای حرفه ای برای تدریس ریاضی ، مانند استانداردهای آموزش عالی ریاضیات درمدارس استرالیا معمولاً 3 دامنه را مشخص می کند که برنامه ی تدریس حرفه ای را سازماندهی می کند .

1- دانش 2- ویژگی ها و 3- تمرینها.

 

توضیحی که مقدمه ی این بخش است ، تمرینات حرفه ای معلمان ریاضی را بیان می کند که باعث ایجاد تغییرات مثبت در زمینه ی یادگیری دانش آموزان می شود این تمرینات شامل مواردی از قبیل محیط یادگیری حمایتی ومناسب برنامه ریزی منسجم برای یادگیری ، آموزش روشهایی که تفکر دانش آموز را درگیر کند وهمچنین ارزیابی وگزارشهای زمانبندی شده وکامل میباشد.

ازصفات معلمان برتر این است که باورکنند که همه ی دانش آموزان میتوانند ریاضی را بطور تضمینی برای تمام عمر خود بیاموزند و یک رابطه ی سازنده را با گستره ی وسیعی ازجامعه که مرتبط با کار حرفه ای آنهاست برقرارکنند. این معلمان همچنین دارای یک اساس آگاهی قوی هستند . شامل آگاهی از دانش آموزان وبافت فرهنگی اجتماعی زندگی آنها ، آگاهی  از سطح تناسب سطح درک ریاضی دانش آموز با سطح دروس وآگاهی از اینکه دانش آموز چگونه ریاضی را می آموزد دراین بخش نگاه نزدیکتری به یکی از جنبه های آگاهی مورد نیاز برای تدریس ریاضی میکنیم .

تحقیق بر روی آگاهی های معلمان ریاضی بصورت گسترده در غالب" شناخت روش آموزشی" تعریف میشود ( pck) که توسط  ( 1987) shulman به این صورت تشریح شده است : «مخلوطی از محتوی و روش درغالب یک درک از اینکه چگونه موضوعات خاصی ، مسائل یا مقولات ، سازماندهی می شوند ، نمایش داده می شوند وبا علایق مختلف وتوانایی های گوناگون آموزندگان سازگارمیشوند ودرنهایت به عنوان دستورالعمل ارائه میشوند.» این چهار چوب درسال 2006 توسط  chick ایجاد شد .

( جدول 2-1-) و بسیاری از جوانب pck را نشان میدهد وبه عنوان مجموعه ای از اهداف مورد نیاز معلمان برای آموختن تعریف می شود.

چهاچوب تجربه تحلیل شناخت محتوی آموزشی

روشن است وقتی معلم ....

طبقه بندی  pck

- استراتژی ها ویا روشها را برای فهماندن

-یک مفهوم ریاضی به کارمیگیرد یا مورد بحث قرارمیدهد

- روش های فکر دانش آموزان درمورد یک مفهوم یا سطوح درک را مورد بحث قرارمیدهد

- برداشت های غلط دانش آموزان را ازیک مفهوم مورد توجه وباعث قرارمیدهد

- جنبه های مسئله را که به پیچیدگی آن تاثیر میگذارد .تعریف میکند

- روشهای نشان دادن وروشن کردن یک مفهوم را بیان ویا اثبات میکند

- منابع موجود برای تدوین را استفاده میکند . یا مورد بحث قرارمیدهد

- چگونگی تطابق موضوعات را با برنامه آموزشی مطرح میکند

- دلایل وجود مباحث دربرنامه ی آموزش یا چگونگی استفاده ازآنها را مطرح میکند.

- یک درک مفهومی وعمیق از جوانب تعریف شده ی ریاضی به نمایش دربیاورد

- اجزای اصلی یک مفهوم را مشخص کند که برای درک وکاربرد آن مفهوم ضروری است

- بین مفاهیم وموضوعات ( شامل وابستگی درونی مفاهیم ) ارتباط برقرار کند

- مهارت های حل مسائل ریاضی را نشان دهد .

- روشی برای حل مسئله ی ریاضی به اثبات برساند .

-آموزش استراتژی ها

 

- تفکر دانش آموزان

- تفکر غلط دانش آموزانه

- درخواست درک مسئله

- ارائه دقیق ومناسب مفاهیم

- شناخت منابع

- شناخت برنامه ی آموزشی

- هدف از شناخت محتوی

 

آشکار است وقتی معلم ...

شناخت روش شناسی دریک بافت محتوایی  pck

-     یک هدف برای آموزش دانش آموز بیان میکند( ممکن است ربطی به یک محتوی ریاضی خاص نداشته باشد )

-         استراتژی هایی برای درک کردن دانش آموز مطرح میکند

-         تمرینهای عمومی کلاسی مطرح میکند

-         اهداف یادگیری

-         ایجاد حفط تمرکز دانش آموز

-         تکنیک های کلاسی

 

« چالش های موجود درآموزش ریاضی»

معلمان ریاضی مقطع متوسطه در قرن 21 درکل با دوچالش مهم روبرو هستند اولین موضوع درسال 1956 توسط کن کانینگهام (  ken Cunnigham ) مدیر انجمن تحقیقات آموزشی وپرورشی استرالیا اشاره شد .وی براین عقیده بود که برنامه ی آموزش باید مطابقت وسازگاری بیشتری داشته باشد .

چراکه بسیاری از دانش آموزان مقطع متوسطه درکلاسها احساس بیگانگی میکنند .برنامه ی آموزشی متوسطه بعداز جنگ ، تنها برای تعداد کمی از کل دانش آموزان طراحی شد که درسال دوازدهم ریاضی می خواندند وهمچنین بدون توجه به مسیر شغلی مورد علاقه یا جوانب کار واستعلام طراحی شده بود وی  در زمینه ی برنامه ی آموزشی مقطع متوسطه تلاشهای بسیاری را  انجام داد تا آنچه امروزه آنرا علم ریاضیات ومخصوصاً علم آمار می نامیم به ثمر رسید  Steen  اخیراً اشاره کرده است که علم آمار برای دموکراسی وحقوق شهروندی فعال، بسیار مهم است چراکه مردم نیاز دارند بوسیله ی این علوم مقدار اطلاعات افزایش یافته واطلاعات موجود برای تصمیم گیری درکلیه ی جوانب زندگی را بیان کنند .

این ایده ها هم اکنون نقش مهمی دربرنامه ی آموزشی ریاضیات برای کلیه ی مقاطع متوسطه برعهده دارد .این ایده ها همچنین شامل تاکید بر به کاربستن دانش وحل مسائل وانتظارات دانش آموزان است که سبب کند وکاوهای وکشف پدیده های ریاضی در دنیای آنها میشود. علم آمار درسراسر دوره ی متوسطه وجود دارد ، هرچند که در همه ی موضوعات درسی سالهای اول مقطع متوسطه مورد نیاز نیست .

امروزه درصد بسیار بالایی از مطالب برای سالهای آخر مقطع متوسطه حفط شده وهمچنین مدارس وسیستمهای آموزشی ، گستره ای از موضوعات مورد نیاز برای دانش آموزان سالهای اول مقطع متوسطه فراهم کرده اند به هرحال دانش آموزان درجستجوی شناخت ریاضیات هستند واین موضوع برای معلمان به چالش کارشان تبدیل شده است . هر چند وقتی به موفقیت برسد شایسته ی تقدیر است . ما دربخش سوم این مقاله توجه خاصی برساخت روابط ریاضی کرده ایم .دومین چالش برای معلمان ریاضی ، به فهم ریاضیات برمیگردد .

با بازنگری زمینه ها ومقولات ریاضی در برنامه ی آموزشی مدارس دراصل توسط کانینگهام ارائه شده بود ، ژئوف مسترز ( Geoff Mosters ) مدیر بعدی موسسه ی  ACER اظهار کرد که درقرن 21 موضوع اصلی تدریس ریاضی وآموزشی آن ، این است که به دانش آموزان کمک کنیم تا ریاضیات را بفهمند ( متوجه شوند ) .این فهم شامل ایجاد ارتباطات درکی بین مفاهیم ریاضی وکاربردهای اجتماعی ریاضی برمبنای دانش قبلی ، ارتباط دادن آن با علایق شخصی ، ازنظر ریاضیاتی ارتباط بین ایده ها و روشهای تفکر دیگر واز نظر تاریخی وفرهنگی ، پی بردن به رابطه ی توسعه ی ایده های ریاضی و افزایش سطح فرهنگی بشر ، میباشد . این موضوع همان انعطاف پذیری ، عمق تنوع در تفکر ریاضی است که ازفهم شرایط وچکیده های ریاضی سرچشمه میگیرد وبرای کار ریاضی که قرار است باچالش های اجتماعی ، اقتصادی ومحیطی قرن 21 روبرو شود، بسیار مهم است.

 

منبع: گروه آموزشی ریاضی قزوین


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

نوشتن دیدگاه