۱- کتاب نظریه مجموعه ها-Jech - Set theory
۲- کتاب مقدمه ای بر نظریه مجموعه ها-Hrbacek - Introduction to Set Theory
۳- کتاب نظریه مجموعه ها-Halmos - Naive Set theory
۴- کتاب نظریه مجموعه ها-Enderton - Elements of Set theory
۵- کتاب نظریه مجموعه ها-Devlin -The joy of sets_Fundamentals of contemporary set theory
۶- جزوه ریاضی عمومی ۲ دانشگاه شریف
۷- جزوه ریاضی عمومی۱
۸- حل تمرین ریاضی عمومی۱
۹-جزوه آمار و احتمال
۱۰- جزوه معادلات دیفرانسیل -دکتر علی محمدی
۱۱- حل تمرینهای انتگرال دوگانه
۱۲- جزوه معادلات و دیفرانسیل-دکتر نیکوکار
13- حل تمرین فیزیک هالیدی

۱۴- کتاب توابع مختلط چرچیل-Churchill R.V- Brown J.W- Verhey R.F-Complex variables and applications (3ed
۱۵- کتاب حل تمرین توابع مختلط چرچیل-Solutions Manual-Complex Variables and Applications-,JW Brown RV Churchill,7ed(2004

۱۶- کتاب توابع مختلط سیلورمن-S.Ponnusamy, H.Silverman - Complex Variables with Applications (Birkhauser,2006

۱۷- کتاب معادلات دیفرانسیل -بویس-Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems

۱۸- کتاب حل تمرین معادلات دیفرانسیل بویس-solution_manual_to_accompany_boyce_elementary_diff erential_equations_8e

۱۹- کتاب ریاضی مهندسی-کرسیک-Advanced Engineering Mathematics- فرستنده امید
۲۰-کتاب حل مسایل-ریاضی مهندسی-کرسیک-Solution-INSTRUCTOR’S MANUAL FOR ADVANCED ENGINEERING MATHEMATIC- فرستنده امید
۲۱- کتاب حل ۱۰۱۵ مسیله حساب دیفرانسیل-1015 fully solved problems in Calculus-5ed
۲۲- کتاب حل مسایلی از آنالیز ۱-blems in Mathematical Analysis(1)-real numbers-sequences-series-Kaczor-Nowak
۲۳- کتاب حل مسایلی از آنالیز۲-roblems in Mathematical Analysis(2)-Continuity-Differentiation-Kaczor-Nowak
۲۴- کتاب مسایل المیاد ریاضی-Problems_for_the_mathematical_olympiads__Andrei_Ne gut
۲۵- حل تمرین کتاب حساب یک متغیره-مارون- Problems.In.Calculus.Of.One.Variable_Maron
۲۶- کتابcomputational_mathematics__demidovich
۲۷- جزوه آنالیز عددی ۱-فارسی-فرستنده ایزدی
۲۸- جزوه آنالیز عددی۲-دکتر رشیدی نیا-فرستنده ایزدی
۲۹- computional_mathematics1-فرستنده ایزدی
۳۰- کتاب حساب-ریچارد سیلورمن-Essential Calculus with Applications_RICHARD A.SILVERMAN
31- حل تمرین آمار مهندسی والپول-probability_and_statistics_for_engineers_and_scien tists_by_sharon_myers__keying_ye_walpole
۳۲- سری های فوریه- fourier_series-tolstov_g.p.
۳۳- جدول انتگرالها و سریها و ضربها-Gradshteyn I.S-Ryzhik S.Table of integrals, series,products
۳۴-جدول انتگرالها و سریها و ضربها-آلن جفری- Table of Integrals, Series, and Product-Alan Jeffrey
۳۵-کتاب آمار مهندسی-والپول probability_and_statistics_for_engineers_and_scien tists_sharon_myers__keying_walpole
۳۶- جزوه تحقیق۱- tahghigh dar amaliyat1.
۳۷- جزوه بخش احتمال
۳۸- جزوه فصل ۱ آمار
۳۹-جزوه محاسبات عددی۱
۴۰- هندبوک معادلات دیفرانسیل-Zwillinger D. Handbook of Differential Equations
منبع

http://mathematic87.blogfa.com/post-34.aspx