نرمش صبحگاهی
بازدید علمی
آموزش نماز
معاینه چشم
وارنیش
جلسه انجمن
شورا
جلسه کلاسی
انجام آزمایش
مراسم صبحگاهی